Drodzy Klienci,

od 4 maja br. mogą być otwarte hotele oraz miejsca noclegowe, dlatego wznawiamy przyjmowanie rezerwacji na tegoroczny sezon.
 
 
Aby zapewnić Państwu komfortowe i bezpieczne warunki do wypoczywania wprowadzamy zabezpieczenia zgodne z wytycznymi dla funkcjonowania tych obiektów w warunkach zwiększonego bezpieczeństwa, określonych przez Ministerstwo Rozwoju.
 

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

 1. Umieszczenie na terenie obiektu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu.
 2. Na terenie obiektu możliwy będzie zakup maseczek ochronnych.
 3. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone zostały instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk.
 4. W każdym domku wywieszone zostały potrzebne numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 5. Dysponujemy sprzętem i środkami do dezynfekcji, które wykorzystywane będą do dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
 6. W każdym domku dostępne będą środki do dezynfekcji rąk i powierzchni do samodzielnego wykorzystania przez gości.
 7. Ograniczony do minimum zostaje czas przekazywania kluczy do domków.
 8. Ustalona została i kontrolowana będzie maksymalna liczba gości  w obiekcie – na podstawie liczby dostępnych domków, liczone jako liczba domków razy 5 osób.
 9. Wprowadzony został bezwzględny zakaz przebywania w obiekcie osób tam niezakwaterowanych.
 10. Wprowadzone zostało bieżące dezynfekowanie miejsc ogólnodostępnych np. plac zabaw (raz dziennie).
 11. Wprowadzone zostało precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących.
 12. Po każdym kliencie przeprowadzane będzie sprzątanie domku oraz dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia, albo po sprzątnięciu pomieszczenia –  zamgławianie odpowiednim sprzętem.
 13. Domki będą ponownie wynajmowane  po zakończeniu dezynfekcji w okresie zgodnym z instrukcją urządzenia służącego do dekontaminacji, alb zaleceń producenta zastosowanych technologii.
 14. Personel sprzątający został wyposażony i będzie przestrzegać używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem. Pościele prane będą w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu na zlecenie przez profesjonalną pralnię. Prane i dostarczane w reżimie sanitarnym.
 15. Przeprowadzana będzie dezynfekcja sprzętów udostępnianych gościom (np. rower,) po każdym użyciu.
 16. Jesteśmy również przygotowani na wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 17. Każdy z gości otrzyma w dniu przyjazdu informację o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w obiekcie.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi

 1.  Zapoznaliśmy personel obiektu z najważniejszymi wytycznych i  ich obowiązkami.
 2. Pracownicy i obsługa obiektu zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. Na bieżąco śledzimy informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu. Wstrzymane zostaje przyjmowanie klientów oraz powiadomiona zostaje właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna. Następnie prowadzone są czynności ściśle związane z wydawanymi instrukcjami i poleceniami.
 5. Pracownik w takiej sytuacji oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 6. W przypadku podejrzenia COVID-19 ustalony zostaje obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzane będzie rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. Każdorazowo będziemy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie zostanie wpuszczony na teren obiektu. Zostanie on poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Jeśli gość mieszka w obiekcie zostaje on czasowo odizolowany w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomiony zostaje dyspozytor medyczny o podejrzeniu zakażenia oraz zgłoszony zostaje incydent do właściciela obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalona zostaje lista pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał klient i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 4. Wstrzymane zostaje w takiej sytuacji przyjmowanie gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie powyższych zasad zapewni Państwu miły i bezpieczny wypoczynek w naszym obiekcie.

Przewiń do góry